Návrh řešení parkování v centru města a dopravy obecně

12. 03. 2016

V minulém článku o dopravě v Hodoníně jsem se věnoval okrajově tématu parkování a dopravní politice obecně. Vypracoval jsem návrh ke zpracování strategického dokumentu, který by měl vést ke komplexnímu řešení dopravy pomocí moderních technologií, a ten jsem představil na radnici. Vedle toho jsem ještě navrhl svoji představu řešení parkování v centru města.

 

Návrh řešení parkování v centru města a dopravy obecně

 

Dopravní politika

 

Abychom dokázali vytvořit kvalitní dokument vedoucí ke zlepšení dopravní situace, je potřeba nejdříve provést důkladný audit dopravní politiky ve městě. K tomu slouží např. projekt QUEST (Quality management tool for Urban Energy efficient sustainable Transport), který předchází zpracování plánu udržitelné městské mobility.

 

QUEST je analýzou dokumentů dopravní politiky města (koncepce, zásady, územní plán) a specifikace systémových opatření a řešení. Této analýzy se účastní politici, úředníci, ale i zástupci koncových uživatelů dopravy a občané. Město tak získá přehled o stavu dopravního plánování a zároveň se připraví na zpracování plánu udržitelné mobility SUMP (Sustainable urban mobility plan). Jako nejdůležitější vidím zapojení uživatelů dopravy a samotných občanů, kteří jsou často v plánování projektů opomíjeni.

 

SUMP je strategický dokument na úrovni města, který komplexně řeší pohyb osob a zboží, vedoucí ke zkvalitňování života ve městě. Tento dokument zároveň slouží jako nástroj pro získávaní dotací např. z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), které jsou vypsané pro roky 2014-2020, popřípadě jiných fondů.

 

SUMP obsahuje analýzu stávající dopravní situace, návrh budoucí podoby mobility, akční plán realizace, rozpočet, a jako poslední realizaci, monitoring a vyhodnocování. Plán je pravidelně aktualizován, aby zohledňoval nové skutečnosti a informace.

 

Metodika tohoto plánu byla vytvořena Centrem dopravního výzkumu (CDV) a nyní se nachází ve fázi certifikace Ministerstvem dopravy. Jedná se o nástroj komplexního řešení dopravy měst a městských částí a pokud si přejeme moderní, bezpečné a dopravně inteligentní město, plán mobility nám k němu může ukázat cestu.

 

Přál bych si, abychom využívali příležitosti a možnosti 21. století a začali zlepšovat dopravu a město samotné na základě profesionálně sestaveného plánu, který najde shodu mezi zastupiteli, motoristy, dopravci, cyklisty, chodci a občany.


Parkovací politika

 

Parkování je v Hodoníně věčným tématem. O mizerném parkování se mluví v souvislosti s celým městem, já bych se chtěl krátce věnovat pouze parkování v centru. Možnost zaparkovat v centru města se hodnotí velmi pozitivně a moderní město by mělo disponovat takovou parkovací politikou, aby lidem umožnilo bezproblémově najít volné místo kdykoli během dne.

 

Bohužel je časová a tarifní politika v centru města realizována s absencí důležitých dat jako je aktuální obsazenost, délka parkování v závislosti na denní době a poloze parkoviště. Jako nepříliš vhodnou hodnotím také jednotnou výši parkovného a stejné časové rozmezí, během kterého se platí. V důsledku toho jsou některá parkoviště v centru přeplněná a jiná na okraji centra zase zejí prázdnotou.

 

Představuji si moderní systém chytrého parkování, který dokáže zjistit jaká místa jsou obsazena a tyto data použít pro zlepšování parkovací politiky. Díky tomu město získá přehled, jak celý systém parkování funguje, kolik získá finančních prostředků a o které lokality a kdy je největší zájem.

 

Systém není příliš finančně náročný a dá se pořídit v jednoduché variantě, která může být postupem času rozšiřována v závislosti na finančních možnostech. Parkovací místa jsou pak osazena čidly, která detekují přítomnost vozidla, kontinuálně sbírají a vyhodnocují data, která jsou pak použita pro tvorbu optimální tarifní politiky.

 

 

              Citiq.cz

 

Výhodou tohoto systému v rozšířené verzi je navádění řidičů k volným parkovacím místům prostřednictvím webových a mobilních aplikací nebo informačních tabulí. Samozřejmostí je také elektronické placení za parkování v různých podobách (SMS, aplikace, apod.).


Tento systém vidím jako vhodný začátek pro řešení parkovací politiky a vytvoření většího počtu parkovacích míst v centru. Celková koncepce parkování a dopravy obecně by byla řešena až na základě získaných dat, které v současné době nemáme. Systém chytrého parkování považuji nyní za správnou volbu při řešení parkování v našem městě.