Program

Hospodaření města

Město hospodaří zpravidla s vyrovnaným nebo přebytkovým rozpočtem. V mimořádných případech je možné mít deficitní rozpočet (přírodní živly, neodkladné investice). Přebytky rozpočtů město investuje do finančních produktů s nízkým rizikem. Není možné investovat do rizikových produktů s nejistým výnosem.

Město vynakládá finanční prostředky především na veřejné statky, kterými jsou silnice, chodníky, čistota v ulicích, veřejné osvětlení, bezpečnost apod. Investice a služby, které nejsou veřejnými statky nesmí být financovány městem, ale měly by být zajišťovány soukromou sférou.

Chceme jít cestou splácení současného dluhu tak, aby se město zbavilo veškerých dluhů a dále se již nezadlužovalo. Dluh města se v posledních letech sice zmenšuje, nicméně letošní rozpočtové opatření č. 3 počítá s deficitem až 100 000 000,- Kč, který má být kryt novými úvěry ve výši necelých 50 000 000 ,- Kč a  minulými rozpočtovými přebytky. Celkem se tak má město letos zadlužit o více jak 10 000 000,- Kč.

Jsme proti jakémukoliv dalšímu zadlužování a nepodpoříme žádný deficitní rozpočet, který by zvýšil dluh města.

 

Podnikatelské aktivity města

Lázně Hodonín, příspěvková organizace

Příspěvková organizace je veřejnoprávní nezisková organizace, jejímž hlavním úkolem je uspokojování veřejných potřeb a nikoliv generování zisku. Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a z rozpočtu svého zřizovatele.

Město prezentuje letošní stomilionovou investici, na vybudování nového pavilonu, jako návratnou. Peníze vložené do městských lázní se ale již nikdy nevrátí, a to z podstaty příspěvkové organizace.

Komu tedy město Lázněmi slouží? Občanům města určitě ne. Občan města Hodonína má z lázní nulový užitek. Lázně jsou umístěny daleko od centra, takže o zvýšení cestovního ruchu nemůže být řeč.

Jsme proti jakémukoliv dalšímu nalévání peněz do Městských lázní.

Městská bytová správa s.r.o.

Městská bytová správa je společností, jejímž zakladatelem a jediným společníkem je město Hodonín. Tato společnost má na starosti správu městských bytů, jejich bytové a tepelné hospodářství. Ve výčtu jejích činností je několik desítek předmětů podnikání.

Město Hodonín má v současné době necelých 400 bytových jednotek. Navrhujeme, aby drtivá část těchto bytů byla prodána a ponecháno jen minimální množství bytů pro občany, kteří náhle přišli o bydlení. O těch zbývajících pár jednotek bytů se může starat soukromá firma zabývající se správou nemovitostí a činnost Městské bytové správy bude moci být ukončena. Společenství vlastníků jednotek se potom budou sami starat o služby a opravy související s jejich bytovými domy.

Nevidíme důvod proč by město mělo prostřednictvím vlastní společnosti podnikat na poli správy nemovitostí. Všechny tyto činnosti by měly být přenechány soukromé sféře.

Hotel Krystal a Cestovní agentura Marko

Hotel Krystal a Cestovní agenturu Marko provozuje Městská bytová správa Hodonín a jsou to pouze další společnosti napojené na město, které by vůbec nemuseli být provozovány městem ale soukromou sférou.

Hotel prošel rekonstrukcí a došlo k rozšíření nabízených služeb. To vše za peníze občanů města, které teď budou sloužit cizím návštěvníkům.

Město k zajišťování veřejných potřeb občanů města Hodonína nepotřebuje vlastní lázně, hotel, cestovní agenturu, ani správce nemovitostí. Nejde o investiční záměry a město pro občany touto činností nevydělá ani korunu. Může pouze tratit.

 

Bezpečnost ve městě

Hlavní úlohou městských strážníků je zajišťovat bezpečnost občanů ve městě. Proto navrhujeme, aby strážnící vybírali méně pokut za špatné parkování, které bezpečnost lidí neohrožuje. Chceme také, aby strážnici nevybírali pokuty za rychlou jízdu, protože to je práce státní policie. Co je ale důležité, aby strážnici chodili v ulicích a byli na očích. Aby bylo vidět, že skutečně bezpečnost zajišťují a nevozí se jenom v automobilech. Policista má být vidět a také být přítomen v rizikových oblastech města.

Mnohem důležitější, než výše popsané, je komunikace vedení města s městskou policií. Můžete mít strážníky v ulicích, ale pokud nebudou dostávat jasné úkoly, nebudou pracovat efektivně. Proto budeme klást důraz na řádnou komunikaci s městskou policií a stanovovat jí jasné úkoly.

 

Pracovní trh

Hodonínsko trápí vysoká nezaměstnanost. Je třeba chápat, že není úkolem města ani státu vytvářet pracovní místa, nýbrž vytvářet vhodné podmínky pro podnikatele, kteří ve městě podnikají, nebo by chtěli podnikat. To jsou ti lidé, kteří ty pracovní místa vytvářejí. To jsou ti lidé, kteří by měli cítit od vedení města podporu v podnikání, aby zde chtěli vůbec provozovat nějakou činnost.

Nechceme ale podporovat jednotlivé podnikatele na úkor jiných, ale dát jasně najevo, že všichni budou mít v Hodoníně rovné a jasně definované podmínky pro podnikání. Protože jedině stabilní podmínky dávají jasný signál podnikatelům za jakých podmínek se ve městě hraje.

Nechceme prodávat pozemky za korunu, ale ani nechceme potenciálním podnikatelům bránit v koupi pozemků pro provozování podnikatelské činnosti.

 

Transparentní řízení města

Zasadíme se o to, aby byl z jednání městského zastupitelstva pořizován nejen zvukový, ale i obrazový záznam a zároveň byl zveřejněn na některém z uživatelsky přívětivých kanálů (např. na YouTube), kde si jej budou moci občané bez problémů shlédnout a kontrolovat tak činnost svých zastupitelů.

Máme za to, že internetové stránky města a orientace v nich jsou příliš nepřehledné a to zejména pokud občané potřebují najít nějaký dokument, proto zajistíme jejich proměnu tak, aby se v nich dalo lehce orientovat. Budeme také zveřejňovat dokumenty a  kompletní zápisy ze zasedání všech orgánů města a to i těch neveřejných.
V neposlední řadě budeme zveřejňovat průběh realizace všech veřejných zakázek a nebudeme uzavírat smlouvy s právnickými osobami s nejasnou vlastnickou strukturou a budeme prověřovat všechny podezřelé vazby na firmy uzavírající s městem jakoukoli smlouvu.

Naším velkým cílem je také snížení počtu zastupitelů směrem k dolní hranici stanovené zákonem. S klesajícím počtem obyvatel má klesat i počet zastupitelů.

 

Poplatky a daně

Daň z nemovitosti

Budeme trvat na zachování aktuální výše místního koeficientu daně z nemovitosti a budeme hlasovat proti jakémukoli návrhu na jeho zvýšení.

Lázeňský a rekreační poplatek

Navrhujeme zrušení lázeňského poplatku a poplatku za rekreační pobyt. Město by mělo podporovat turistický ruch a tím příliv turistů, kteří budou využívat služby místních podnikatelů a ne si takto navyšovat příjmy městského rozpočtu. Tento poplatek navíc pokládáme za diskriminační, protože dle obecně závazné vyhlášky jej platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území obce za účelem léčení nebo rekreace. To znamená, že jej platí jen ti, kteří se ubytují za úplatu v nějakém z místních ubytovacích zařízeních, ti kteří jsou však ubytování u své rodiny či přátel žádný poplatek platit nemusí.

Poplatek za psa

Snížíme poplatek za psa na 200 Kč. Dosud jste za svého psa platili 780 Kč ročně a za tuto sumu nedostávali téměř žádnou protislužbu. Slušní majitelé si po svých psech uklidí sami, a proto od nich není potřeba vybírat takto vysoký poplatek. Ti ostatní budou přísněji postihováni městskou policií.

Svoz odpadů

Město mimo jiných příjmů získává také příjmy ze státního rozpočtu a to z daní občanů. Myslíme si, že jedním ze způsobů jak občanům tyto daně vrátit je snížit jim poplatky za svoz odpadů ze současných 600,- Kč na 400,- Kč/rok. Existuje mnoho měst a obcí, které mají poplatky za svoz odpadů zrušeny a přesto dokáží normálně fungovat. Neplýtvají totiž penězi na zbytečné projekty a aktivity města a mohou tak poskytovat tuto službu zdarma.

 

Kultura a sport

Jsme proti financování sportovních aktivit dospělých lidí. Koníčky dospělých nemohou být financovány z rozpočtu města, tedy z peněz všech občanů. Chceme snížit příjem financí města od občanů (např. snížením poplatku za svoz odpadu nebo snížením poplatku za psa) a tím nechat více peněz lidem na jejich zábavu.

Naopak chceme podporovat aktivity a rozvoj dětí a mládeže. Chceme vyjít malým talentům vstříc
prostřednictvím bezplatných pronájmů městských sportovišť.Zároveň odmítáme podporu jenom sportovců, podporovat je třeba také mladé talenty v oblasti přírodních věd, jazyků, umění atd.

Chceme aby kultura v našem městě opět ožila, proto budeme vycházet vstříc organizátorům kulturních akcí a budeme jim poskytovat pro tyto účely městské prostory.

 

Tržní řád

Tržní řád města Hodonína stanoví dobu prodeje a poskytování služeb v restauračních zahrádkách v době od 9:00 do 22:00.

V restauračních zahrádkách umístěných ve “vybraných lokalitách” se doba prodeje a poskytování služeb řídí přílohou č. 2 tržního řádu. To znamená, že některé vybrané lokality mohou mít dobu prodeje a poskytování služeb od 9:00 do 24:00.

Nesouhlasíme se zvýhodňováním jedné skupiny před druhou a navrhujeme, aby měli všichni pro podnikání stejné podmínky.