Koaliční programové prohlášení

06. 11. 2018

Níže předkládáme koaliční programové prohlášení.

 

Programové prohlášení nového vedení Města Hodonína vychází z dohody koaličních subjektů (Hnutí PRO Hodonín, Pozitivně pro Hodonín, Svobodní a Piráti). Není však uzavřené a budeme rádi za další návrhy a náměty od zastupitelských klubů, spolků, organizací a jednotlivých obyvatel našeho města.

Chceme zajistit stabilní vedení města a stabilní úřad jako základ pro tvorbu dlouhodobé vize a její postupné naplňování.

Chceme společně s Vámi budovat město s atmosférou důvěry a otevřené komunikace. Město, kde je radost žít i pracovat.                                                                                                                                                                                                            

 

                       

BEZPEČNÉ MĚSTO

Zachováme existenci terénních sociálních pracovníků a asistentů prevence kriminality a jejich každodenní směřování do problémových lokalit města (nádraží, Mírové nám. apod.) v součinnosti s MěP

Zajistíme modernizaci nainstalovaného kamerového systému a rozšíříme jej do problémových lokalit, v první řadě do lokality Prav. Veselého - Janáčkova

Zachováme „strážce parků“ ve všech stávajících lokalitách

Ve spolupráci s PČR budeme důsledně zasahovat proti drobné trestné činnosti a potírat negativní jevy jako jsou drogy, vandalismus atd.

Zajistíme důslednou kontrolu ubytoven a spolupráci s nimi

Nadále budeme rozšiřovat počet upravených a osvětlených přechodů pro chodce

Zvýšíme bezpečnost chodců a cyklistů na kritickém místě přecházení silnice I/55 u ZOO formou měření rychlosti a co nejdříve vybudujeme přemostění  v tomto místě pro pěší a cyklisty

OTEVŘENÉ MĚSTO

Zachováme zveřejňování zápisů z rady města, faktur a uzavřených smluv a možnost sledování plnění rozpočtu města (rozklikávací rozpočet)

Rozšíříme využívání moderních komunikačních a informačních prostředků (především přehledný webový portál, facebook,  e-rozhlas aj.).

Zachováme pořádání kulatých stolů, veřejného fóra a diskuzí s občany a rozšíříme je o besedy v jednotlivých částech města, včetně místních částí Pánov a Nesyt

Zachováme webovou aplikaci Hlášení závad, kde je možné oznámit jakékoli nedostatky a závady na území města Hodonína a zlepšíme její fungování

Na začátku volebního období připravíme investiční plán a předložíme jej veřejnosti k projednání

Nabídneme obyvatelům možnost vyjadřovat se k problémům města prostřednictvím anket, u zásadních problémů formou referenda

Stanovíme „Dny otevřených dveří starosty“, pro přímou komunikaci starosty s občany Hodonína

Prověříme možnost videopřenosů ze zasedání zastupitelstva

Zveřejníme dokumenty z komisí a výborů

Zavedeme participativní rozpočet (občané budou moci rozhodnout hlasováním o využití části rozpočtu města)

Zavedeme v co největší míře on-line komunikaci občanů s úřadem

MODERNÍ MĚSTO A ÚŘAD

U parkovacích automatů umožníme úhradu platební kartou

Pokryjeme náměstí TGM bezplatnou wi-fi sítí s možností zřízení místa pro dobíjení přenosných zařízení

Postupně zavedeme prvky inteligentního veřejného osvětlení – současné technologie umožňují úspory energie, kdy lampy svítí pouze tehdy, kdy je potřeba

Rozšíříme využití inteligentních semaforů pro plynulejší provoz

Využijeme alternativní zdroje energií v budovách města

Podpoříme vznik moderního interaktivního Centra pro rozvoj technického vzdělávání dětí

Budeme hledat moderní a efektivní řešení v oblasti odpadového hospodářství

Budeme pokračovat v postupné rekonstrukci vnitřních prostor městského úřadu s cílem vytvořit příjemné prostředí pro jeho zaměstnance i klienty

ZELENÉ MĚSTO

Vytvoříme koncepci péče o zeleň ve spolupráci se zahradním architektem

Připravíme a postupně zahájíme revitalizaci městských parků, např. parku na Mírovém náměstí, nám. Osvobození, Sadová, rozšíření Lázeňského parku, parku u zimního stadionu, prostoru mezi vlakovým nádražím a nákupní zónou.

Při obnově veřejných prostranství využijeme i princip architektonické soutěže

Obnovíme a rozšíříme stromovou zeleň, včetně vhodného výběru odolných druhů. Dále budeme více vysazovat keřovou zeleň, záhony a luční trávníky (viz kruhový objezd u lázní)

Problematiku dešťové vody budeme přednostně řešit zasakováním a projektováním retenčních vodních ploch

Na veřejných prostranstvích podpoříme budování vodních prvků

Projekčně připravíme a zahájíme postupnou realizaci citlivé obnovy lesoparku Dúbrava

Vytvoříme podmínky pro zvětšování vodních ploch ve městě a jeho okolí – jezírka, propojovací kanály (např. Očovské louky, lesopark Dúbrava)

Provedeme inventuru protipovodňových opatření a zajistíme realizaci potřebných investic

Podpoříme další třídění odpadů a najdeme vhodnou lokalitu pro přemístění dotřiďovací linky

Finančně a materiálně podpoříme místní obyvatele i firmy k „zeleným“ úpravám a péči o jejich okolí, včetně truhlíků s květinami

Ve vybraných lokalitách nabídneme veřejnosti grilovací a pikniková místa

KVALITNÍ MĚSTO PRO ŽIVOT

INFRASTRUKTURA MĚSTA, VČ. DOPRAVY

Vytvoříme dlouhodobý plán rozvoje města za pomoci odborníků (městský architekt), zrevidujeme zatím nerealizované projektové dokumentace

Zaktualizujeme dopravní koncepci města, včetně veřejné dopravy, a urychlíme přípravu a realizaci řešení dopravních problémů

V součinnosti samospráv města Hodonína, Jihomoravského kraje a státu urychlíme přípravu velkého obchvatu města

Budeme pokračovat v regeneracích sídlišť Bažantnice, Větrná hůrka (R.Filipa) a Jihovýchod (komunikace, parkoviště, hřiště, zeleň)

Připravíme a postupně zrealizujeme rekonstrukce místních komunikací Měšťanská, Jánošíkova, Radniční, U Cihelny, Hornická čtvrť, Sv. Čecha, Dukelských hrdinů, Pr. Veselého, … Stavební práce budeme koordinovat s dalšími opravami ve městě (JmK, stát)

Doplníme chybějící parkovací místa (Větrná hůrka (R.Filipa), Jihovýchod, Bažantnice, Sadová, Jánošíkova), vybudujeme záchytné parkoviště pro centrum města (ul. Koupelní) a prověříme možnosti výstavby parkovacích domů a dalších záchytných parkovišť

Budeme pokračovat v budování cyklostezek a jejich propojení, vč. propojení do okolních obcí (ul. Velkomoravská, propojení cyklostezek Žižkova-Družstevní-Bratří Čapků, další úpravy podle zpracovávaného generelu cyklistické dopravy)

Upravíme povrchy účelových komunikací v lokalitách zahrádek a garáží

Získáme finanční prostředky na projekt „město bez bariér“ a postupně odstraníme překážky z chodníků a u vstupů do veřejných budov.

Připravíme a následně postupně zrealizujeme infrastrukturu pro výstavbu rodinných domů (Výhon) a budeme aktivně hledat nové stavební příležitosti.

Zpracujeme projektovou dokumentaci a zahájíme realizaci obnovy chodníků na „starém“ hřbitově, včetně instalace osvětlení

Dopracujeme bytovou koncepci s definováním bytových potřeb všech věkových a sociálních kategorií obyvatel města

U bytového domu Pastelky I provedeme rychlou analýzu technického stavu a do poloviny roku 2019 rozhodneme o dalším postupu

Rezidentní parkování – další rozšiřování budeme řešit po vybudování nových parkovacích kapacit v blízkosti centra města

ŠKOLSTVÍ

 

Zaručíme dostatečný počet míst v mateřských školách

Budeme pokračovat v opravách a modernizaci mateřských a základních škol

Garantujeme pokračování podpory preventivních vzdělávacích programů a školních psychologů s celým úvazkem na každé škole za účelem boje proti šikaně a ostatním patologickým jevům, a také finanční podporu posílení výuky anglického jazyka rodilým mluvčím

Podpoříme zachování stávající sítě středoškolského vzdělávání a  nabídneme absolventská pracovní místa ve spolupráci se soukromou sférou

Budeme pokračovat v řešení dopravní situace u hodonínských základních škol s důrazem na větší bezpečnost dětí, včetně zřízení bezpečných míst k uložení kol

Grantovým systémem podpoříme talentované děti

Vybudujeme druhou tělocvičnu pro ZŠ U Červených domků

KULTURA

Zahájíme opravy kulturního domu, včetně zřízení dostatečného množství parkovacích míst v jeho blízkosti

Budeme pokračovat v rekonstrukci koncertního sálu v budově Horní Valy 2

Obnovíme tradici městských trhů a slováckých večerů a oživíme kulturní dění v centru města v letních měsících vybudováním stálého pódia a grantovou pobídkou místním umělcům

Budeme usilovat o opravu umělecky cenné fasády budovy Obchodní akademie

Podpoříme místní folklórní tradice

Zajistíme výraznější propagaci činností a akcí Galerie výtvarných umění a Masarykova muzea

Veřejný prostor zkrášlíme kvalitními uměleckými díly, zejména od současných autorů z našeho regionu

Zrekonstruujeme kino Svět

SPORT

Prioritně podpoříme sportovní vyžití dětí a mládeže

Zajistíme transparentnost financování sportu

Dokončíme vypracování dlouhodobé „Koncepce rozvoje a podpory sportu ve městě“ pro realizaci celoročních sportovních aktivit, včetně zabezpečení finanční podpory

Podpoříme tradiční a úspěšné sportovní soutěže na území našeho města (např. VC Hodonína v plavání, VC Hodonína – zápasy, Sportovní dny v Hodoníně a mnohé další)

Projekčně připravíme a zahájíme rekonstrukci zázemí sportovců na stadionu U Červených domků

ZDRAVOTNICTVÍ

 

Podpoříme zachování současného rozsahu akutní a ambulantní péče v Nemocnici TGM Hodonín při jednáních o nových rámcových smlouvách se zdravotními pojišťovnami

Budeme pokračovat v každoroční finanční podpoře modernizace přístrojového vybavení nemocnice jako potřebné investice do podpory zdraví obyvatel města a okolí

Budeme jednat o dostupnosti akutní lékařské péče po celých 24 hodin denně, navrácení RLP v nočních hodinách do města Hodonína, noční lékárenské služby o svátcích a návratu porodnice do hodonínské nemocnice

Budeme pokračovat v projektech v oblasti zdravotní prevence ve spolupráci s místními organizacemi a Národní sítí zdravých měst

HOSPODAŘENÍ     A SPRÁVA MAJETKU

 

Budeme pokračovat v průhledném a hospodárném řízení města s využitím moderních způsobů komunikace s občany

Během volebního období nezvýšíme celkové zadlužení města

U plánovaných investic maximálně využijeme  možností dotací

Vypracujeme jasná pravidla pro účelné a hospodárné nakládání s majetkem města

V rámci stavebního fondu provedeme revizi podpory jednotlivých oblastí a zaměříme se především na bezpečnost osob a využití obnovitelných zdrojů energie

Zvýšíme důraz na hlídání kvality prací v rámci městských zakázek

Vytvoříme pasport majetku města, plán jeho oprav a fond oprav jednotlivých objektů

Zadáme analýzu využitelnosti hotelu Krystal

ATRAKTIVNÍ MĚSTO PRO TURISTY A PODNIKATELE

Podporujeme zpracování koncepce cestovního ruchu

Podporujeme projekt přístavu na Očovských lukách, který chystá Ředitelství vodních cest ČR a aktivně budeme připravovat doprovodnou infrastrukturu a atraktivní odpočinkovou zónu směrem k Lázním Hodonín

Ve spolupráci s majitelem podpoříme rozvoj atraktivního cíle vodní turistiky a cykloturistiky – Veslařského klubu a jeho širokého okolí.

Zahájíme postupnou rekonstrukci a modernizaci objektů zoologické zahrady

Budeme i nadále rozvíjet Lázně Hodonín v majetku města

Urychlíme řešení problematiky lokalit, které se dají využít k rekreaci a zábavě občanů (např. vodní cvičiště)

Přispějeme k větší propagaci místních turistických cílů

Budeme podporovat iniciativy živnostníků a podnikatelů při rozvoji města a turistického ruchu

Podpoříme místní zaměstnavatele a malé živnostníky (vstřícný úřad, poradenské místo OHK, pravidelná setkávání)

POMÁHAJÍCÍ MĚSTO (SENIORŮM, HANDICAPOVANÝM, DĚTEM, RODINÁM)

Budeme pokračovat v systému komunitního plánování soc. služeb ve spolupráci se spádovými obcemi, zachováme a budeme financovat síť soc. služeb na území města podle jasných pravidel

Zachováme a rozšíříme slevy pro seniory a projekt Senior taxi

Pro umírající umožníme důstojné podmínky formou zajištění paliativní péče (domácí hospicová péče, paliativní lůžka v nemocnici)

Rozšíříme podporu volnočasových aktivit seniorů a dětí ze sociálně slabých rodin

Upřesníme pravidla sociálního bydlení tak, aby více pomáhalo občany vracet do života a omezilo se vytváření vyloučené lokality v oblasti Pravoslava Veselého – Janáčkova

Zajistíme služby pomoci ohroženým rodinám (poradenství, mediace, aktivizační služby, …)

Budeme aktivně pracovat s dlužníky - motivovat zadlužené občany k vyrovnání závazků reálným způsobem

Zavedeme finanční příspěvek od města pro děti nastupující do 1. tř. ZŠ za podmínky trvalého bydliště dítěte a rodičů v Hodoníně

Podpoříme volnočasové aktivity a letní tábory formou grantů města, zrovnoprávníme podporu mimosportovních aktivit dětí a mládeže

Nadále budeme naplňovat cíle Koncepce rodinné politiky a vytvářet tak pro rodiny v Hodoníně co nejlepší prostředí