Kauza Škodík a prodej bytů budou mít pokračování

21. 07. 2015

Na dubnovém zasedání zastupitelstva zastupitelé schválili na několikátý pokus slevu z kupní ceny nemovitosti panu Romanu Škodíkovi ve výši 3.631.938,- Kč a prodej 23 bytových jednotek za 20 % jejich hodnoty. Po důkladném prostudování materiálů jsem se rozhodl, že požádám Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále ÚOHS) o vyjádření a radu k těmto prodejům [4]. 

 

Kauza Škodík a prodej bytů budou mít pokračování

 

Kauza Škodík

 

ÚOHS jsem požádal o vyjádření, protože jsem stejně jako u prodeje bytů pod cenou nemohl pochopit, proč by měl podnikatel dostat nějakou nemovitost se slevou jen proto, že ji měl v nájmu. Jako příklad uvedu pronájem bytů, kdy nájemci platí majiteli nájemné za to, že tam mohou bydlet a po skončení nájmu odchází někam jinam. Pokud by jim skončil nájem a náhodou se dohodli na koupi, tak jim majitel byt nabídne za plnou cenu, protože tak řádní hospodáři se svým majetkem zachází.

 

Nutno podotknout, že ÚOHS má ve věcech veřejné podpory pouze poradenskou, koordinační, monitorovací a konzultační roli. Rozhodovací pravomoc převzala po vstupu České republiky do Evropské unie Evropská komise. Proto jsem po ÚOHS chtěl alespoň vyjádření, jestli je usnesení o prodeji v souladu se zákonem a kam se případně obrátit s dalšími žádostmi o pomoc.

 

Samotné vyjádření ÚOHS [3]:

 

Pokud se jedná o podnikatele/fyzickou osobu vykonávající ekonomickou činnost v souvislosti s nemovitostí, která je předmětem prodeje, měl by být prodej uskutečněn za tržních podmínek. Obecně, ani v tomto případě by nemělo být přípustné, že od kupní ceny stanovené v tržní výši bude odečteno nájemné. Takové jednání neodpovídá principu soukromého investora a zakládá výhodu kupujícímu.

Posouzení pojmových znaků v konkrétním případě přísluší s právní relevancí Evropské komisi nebo vnitrostánímu soudu.

 

Protože pan Škodík používá nemovitost ke svému podnikání a dostal na koupi velkou slevu, je více než pravděpodobné, že mu tímto byla poskytnuta nedovolená veřejná podpora [1]. Protože poskytnutí veřejné podpory dle metodického doporučení MV [2] podléhá oznamovací povinnosti Evropské komisi, vedení města nedodrželo evropské právo a zastupitelé tak prodali nemovitost bez vyjádření Evropské komise.

 

Jsem přesvědčen, že byla v tomto případě porušena evropská legislativa o veřejné podpoře a pokud se město nehodlá řídit doporučeními MV a ÚOHS, jsem připraven sám požádat o vyjádření Evropskou komisi a v nejzazším případě i vnitrostátní soud.

 

Prodej bytů

 

ÚOHS se prodejem bytů zabýval pouze z hlediska poskytování veřejné podpory, nikoliv však z pohledu dodržování zákona o obcích, protože k tomu není kompetentní. I přesto zaujal k těmto prodejům velmi důležitý postoj. 

 

Vyjádření ÚOHS:

 

Pro budoucí nakládání s nemovitostmi by mělo být ošetřeno, že je fyzické osoby nebudou využívat k ekonomické činnosti. S ohledem na skutečnosti, které po převodu bytů do osobního vlastnictví za zvýhodněnou cenu nastaly, lze doporučit, aby došlo k omezení práva nakládat s bytem po předem určenou dobu tak, aby fyzické osoby nemohly bezprostředně byt prodat za cenu tržní. Rovnež by bylo možné stanovit, že pokud dojde k prodeji bytu do vymezené doby, bude prodávající povinen vrátit zpět získanou výhodu.

 

Nutno podotoknout, že ve smlouvách o prodeji nikdy taková klauzule nebyla, a proto bylo možné ihned začít byt pronajímat nebo dokonce prodat. Ani při letošních prodejích žádná taková klauzule ve smlouvě nebyla. Považuji to za absolutní selhání města, které se nestará o svůj majetek jako řádný hospodář a rozprodává svůj bytový fond za hubičku. Budeme proto apelovat na vedení města, aby se již nic takového v budoucnosti neopakovalo. Pro tento náš postoj máme nyní i oporu v ÚOHS.

 

ÚOHS dále dodává:

 

Na základě Vašeho podání bude Úřad kontaktovat město Hodonín s žádostí o poskytnutí informací k výše uvedenému. Město Hodonín bude vyrozuměno o doporučeném postupu při prodeji/pronájmu nemovitostí tak, aby byla respektována pravidla veřejné podpory.

 

Vedení města tak bude kontaktováno ÚOHS, kterému by mělo vysvětlit, proč při prodejích postupovalo právě takto. Doufáme, že město zaujme jasné stanovisko, že již dále nehodlá prodávat své nemovitosti pod cenou. Pokud by k tomu v budoucnu přece jen mělo dojít, budeme proti takovému postupu tvrdě vystupovat a uděláme vše pro to, aby se takové prodeje neuskutečnily.

 

Zdroje:

[1] https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora.html

[2] http://www.mvcr.cz/clanek/metodicka-doporuceni.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

 

[3] Vyjádření ÚOHS

 

[4] Žádost k ÚOHS