2. zasedání zastupitelstva - shrnutí

17. 12. 2014

Včera 16. 12. 2014 proběhlo druhé zasedání zastupitelstva města Hodonína a my vám přinášíme jeho krátké shrnutí.

 

Na tomto zasedání se probíraly zejména majetkoprávní věci v podobě prodejů městských pozemků, schvalování změn účelů dotací, ale také např. pověření Bc. Jany Gajošové k řízení městské policie. Té se náš zastupitel Petr Buráň zeptal, jaké osobní předpoklady a vize k této práci paní Gajošová má. Odpověď byla stručná, s řízením policie se bude teprve seznamovat a vize paní bakalářka má, avšak podle jejich slov není na jejich prezentaci na zastupitelstvu dostatečný časový prostor. 

 

V úvodu Svobodní podali také interpelaci směřující k objasnění toho, zda se na území Hodonína a do hodonínské čističky odpadních vod vyváží potencionálně nebezpečný odpad z Mutěnic, na co jsme byli upozorněni našimi kolegy zastupiteli ze Svobodných v Mutěnicích. Tato informace měla padnout na zasedání zastupitelstva v Mutěnicích a existuje o ní audiovizuální záznam. Interpelaci zveřejníme v samostatném článku.

 

V bytové problematice jsme se pozastavili nad tím, že jsou městské byty prodávány pouze za 20 % z ceny znaleckého posudku. Tento postup je posvěcen schválenými zásadami prodeje městských bytů, které si zastupitelstvo v minulosti schválilo. Rozhodně s těmito zásadami nesouhlasíme a budeme pracovat na tom, aby byly byty řádně prodávány za tržní cenu.


V majetkoprání problematice jsme se většinou shodovali s doporučením Rady města. Avšak v případech, kdy Rada nedoporučovala prodat pozemky, které město samo nabídlo k prodeji a žadatelé splnili podmínky výběrového řízení, jsme žádali vysvětlení, proč Rada pozemky najednou prodat nechce, když město samo zahájilo kroky k jejich prodeji. Ve většině případů jsme dostali nekonkrétní a vyhýbavé odpovědi. V takových případech jsme samozřejmě hlasovali proti usnesení. V jednom případě měli stejný názor i jiní zastupitelé a usnesení nebylo přijato. V jednom případě se věc přesunula na další jednání s příslibem zkonkrétnění informací. Považujeme to za malý úspěch věcné argumentace a podaných dotazů.

 

Závěr zasedání byl věnován ekonomické problematice, kde, jak bylo napsáno výše, se jednalo ve většině případů o změně účelů dotací. V tomto bodě jednání nenastala žádná větší diskuze ani rozpory.


Audiozáznam ze zasedání zastupitelstva si jako vždy můžete poslechnout na webu města Hodonína.